Att gå på kalas med ett barn med ADHD

Hur det är att gå på kalas med ett barn med ADHD beror ju delvis lite på vilken form av ADHD som barnet har. Mer om olika former av ADHD kan du läsa om längre fram i artikeln, men eftersom den kombinerade formen med både uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning är den vanligaste formen, kommer vi att utgå från den formen här.

Det är ofta först när barnet börjar i förskolan eller skolan som det blir tydligare att barnet möjligen har diagnosen ADHD. När ditt barn börjar i skolan och det ställs högre krav på bland annat beteende och inlärning, så blir problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet mer tydliga. Om du ska följa med ditt barn på ett kalas när barnet befinner sig i denna ålder, kan det vara bra att ha lite saker i bakhuvudet så att barnet får en så trevlig tid som möjligt på kalaset samt fungerar bra med de andra barnen på kalaset.

Trots att barn med ADHD fungerar lite olika där vissa barn är livliga medan andra är mer stillsamma, kan det ändå finnas några karakteristika som är gemensamt för dessa barn. Detta kan till exempel innefatta att barnet har problem med impulskontroll, att uttrycka sig samt att barnet har humörsvängningar och får utbrott. Vi kommer därmed att ta upp hur detta kan påverka barnets tid på kalaset samt vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn i dessa situationer!

Tips på vad du kan tänka på vid kalaset:

  • Förbered barnet för kalaset genom att tidigt berätta för barnet att ni ska på kalas så att det inte kommer som en överraskning för barnet
  • Hitta en lugnare plats på kalaset
  • Var fåordig och tydlig när du pratar med ditt barn och när du vill förstå vad ditt barn själv försöker uttrycka att det vill göra
  • Hjälp ditt barn att förstå sin tillvaro bättre genom att sätta ord på vad som händer runtom på kalaset
  • Beröm ditt barn när barnet gör någonting bra på kalaset, till exempel som om barnet leker bra med ett annat barn

-Impulskontroll

Eftersom barn med ADHD kan ha svårt att styra sig själv, sitt beteende och sina impulser, kan detta lätt leda till konflikt med andra barn på kalaset. Barn med ADHD mår ofta bäst om dagen är förutsägbar och väl strukturerad, varav det kan vara bra att förbereda barnet på att ni ska på kalas under dagen så att detta inte kommer som en överraskning för barnet. Eftersom röriga, ostrukturerade och oförutsägbara miljöer kan försvåra och skapa onödig stress och förvirring hos barnet, kan det också vara till hjälp att försöka hitta en plats på kalaset där miljön är lite lugnare.

-Svårt att uttrycka sig

Det är vanligt att barn med ADHD har svårt med språkutvecklingen. Barnet kan ha svårt att hitta ord, att formulera sig i fullständiga meningar och att uttrycka sin vilja. Detta innebär också att barn med ADHD kan ha svårt att ta till sig budskap som är oklara eller långrandiga. Därmed kan det ofta underlätta om du försöker vara fåordig och tydlig när du pratar med ditt barn och när du vill förstå vad ditt barn själv försöker uttrycka att det vill göra.

-Humörsvängningar och utbrott

Barnet kan ofta ha snabba humörsvängningar och reagera med kraftiga utbrott, även vid små motgångar eller vid stress. Då är det viktigt att du som förälder eller någon vuxen finns i närheten, som ser och förstår barnets behov och hjälper barnet att strukturera och organisera information som annars är svår för barnet att hantera och kan bidra till att barnet får utbrott. Här kan det till exempel handla om att du hjälper ditt barn att förstå sin tillvaro bättre genom att sätta ord på vad som händer runtom på kalaset och försöker att få barnet att fokusera på det väsentliga så att det inte blir för mycket information för barnet att ta in. Det är också viktigt att ofta påminna barnet om vad som händer runtom eftersom barnet kan ha svårt att lagra information.

Beröm ditt barn när barnet gör någonting bra!

Oavsett om ett barn har en diagnos eller inte, så är det såklart viktigt att berömma, belöna och uppmuntra sitt barn när barnet gör någonting bra! På kalaset kan det till exempel handla om att barnet lekte bra och utan konflikt med ett annat barn. Då är det viktigt att tala om för barnet vad det var du tyckte barnet gjorde bra och att ge beröm i direkt anslutning till händelsen.

Här kan det också vara fördelaktigt att införa ett belöningssystem för sitt barn eftersom det för en del barn kan bidra till att öka motivationen att förändra sitt beteende och klara utmaningar. För yngre barn kan detta belöningssystem till exempel vara i form av guldstjärnor eller klistermärken och detta är ju också lätt att ta med sig till ett kalas! För äldre barn kan det istället handla om att barnet får samla poäng som sedan byts in mot en rolig aktivitet. Du kan också låta barnet vara med och påverka typ av belöning.

Vad innebär ADHD mer specifikt?

Först och främst är det viktigt att definiera vad ADHD står för och vad denna diagnos innebär. ADHD står för:

A: Attention (uppmärksamhet)

D: Deficit (brist)

H: Hyperactivity (överaktivitet)

D: Disorder (störning)

Man kan alltså sammanfatta denna diagnos som en uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning, som innebär att ditt barn kan ha svårt att koncentrera sig på saker och ting under en längre tid samt ha svårt att hantera impulser och är överaktiv. Den vanligaste formen av ADHD är kombinerad form av ADHD. Detta innebär att barnet har både uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning.

Dock behöver barnet inte ha både uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning, utan barnet kan också ha en form av ADHD som innebär att barnet huvudsakligen har en uppmärksamhetsstörning. Detta innebär att barnet inte behöver ha lika uttalade problem med överaktivitet och impulser, även om detta fortfarande kan förekomma, och denna form av ADHD kallas ofta för ADD. Barnet kan också ha en form av ADHD som innebär att barnet huvudsakligen har en överaktivitetsstörning och därmed har svårt att hantera impulser och är överaktiv, även om uppmärksamhetsproblem också kan förekomma.

Frågor och svar om ADHD

Vad beror ADHD på?

Trots att det ännu inte är helt känt vad ADHD beror på, vet man att vissa delar av hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt hos personer med ADHD jämfört med personer utan ADHD. Man har till exempel kunnat se en skillnad i den delen av hjärnan som gör att man viljemässigt kan styra sin uppmärksamhet, sina impulser och reaktioner och förmågan att hålla flera saker i huvudet samtidigt. Denna skillnad kan delvis förklara varför personer med ADHD har svårigheter med dessa förmågor.

Hur hjärnan ser ut beror delvis på arvet, alltså ens gener, och det är vanligt att flera i en familj eller släkt har liknande svårigheter. Därmed är ärftlighet vanligtvis den viktigaste faktorn, men man vet dessutom att miljön kan påverka hur problemen med ADHD visar sig.

Hur kan man märka om någon har ADHD?

Det finns vissa karakteristiska drag som ofta, men inte nödvändigtvis, förekommer hos barn med ADHD. Detta innefattar bland annat svårigheter att komma igång med uppgifter och att avsluta dem, samt svårigheter att följa långa instruktioner, Det kan också vara jobbigt för barn med ADHD att skriva och läsa och de kan ha ett stort behov av att röra på sig.

Vad krävs för att man ska uppfylla diagnosen ADHD?

För att man ska bedömas ha diagnosen ADHD, krävs att man uppfyller fyra kriterier:
-Svårigheterna har funnits under en lång tid
-Svårigheterna innebär stora problem att klara av vardagen
-Att svårigheterna bäst förklaras med diagnosen ADHD och inget annat
-Man märker av svårigheterna i minst två miljöer. Detta kan till exempel vara hemma och i skolan

Är det vanligt att man har andra samtida diagnoser?

Det är vanligt att ha vissa andra samtida diagnoser om man har ADHD. Detta innefattar dyslexi eller andra inlärningssvårigheter men det kan också vara en diagnos inom autismspektrumet. Det är också vanligt att man har språk- och talstörningar eller trotssyndrom om man har ADHD. Någon form av tics som till exempel Tourettes syndrom kan också förekomma.

Ytterligare stöd för dig som förälder

Vi hoppas att de tips som vi har givit i denna artikel är till hjälp för dig som förälder att bättre förstå ditt barn med ADHD. Det finns också ytterligare hjälp och tips att få och detta kan du till exempel hitta på 1177 samt Region Uppsalas hemsida. Här nedan kan du hitta länkarna till dessa hemsidor:

Adhd – 1177 Vårdguiden

Råd till föräldrar vid adhd – infoteket (regionuppsala.se)